Serveis

Industrial
 • Projectes executius i de legalització d’instal·lacions industrials
  – Alta i baixa tensió
  – Calefacció i climatització
  – Aire comprimit
  – Gas- Refrigeració industrial
  – Emmagatzematge de productes petrolífers
 • Projectes de legalització d’activitats industrials, comercials i de serveis
 • Tramitacions associades a obertura d’activitats

Eficiència energètica i energies renovables
 • Qualificació d’eficiència energètica d’edificis
 • Estudis d’eficiència energètica en edificis i instal•lacions industrials.
 • Estudis de facturació i optimització de la facturació elèctrica
 • Projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades i connectades a xarxa
 • Projectes d’instal·lacions solars tèrmiques

Telecomunicacions i telecontrol
 • Disseny de sistemes de telecontrol i automatització d’instal·lacions
 • Domòtica
 • Projectes d’infraestructures de telecomunicacions als edificis